Close

Report

Báo cáo chính thức của NYDO Việt Nam

NYDO Vietnam – Official Reports

<To be Updated, 01.2018>

01.2018: Báo cáo hoạt động, NYDO Việt Nam, Kỉ niệm 3 năm, 2015-2018 <xem tại đây>

09.2017: Báo cáo hoạt động, Dự án Young Innovator Network (giai đoạn 2016-2017) <xem tại đây>

10.2017: Nội san “Di sản Kiến tạo” #2 <xem tại đây>

09.2017: Nội san “Di sản Kiến tạo” #1 <xem tại đây>

08.2017 : Báo cáo hoạt động NYDO Việt Nam ( giai đoạn tháng 5 – tháng 8/2018)  <xem tại đây>

07.2017 : Báo cáo hoạt động, Dự án Sharing Box <xem tại đây>

07.2017 : Báo cáo hoạt động, Chương trình Tôi và Đại học 2017 <xem tại đây>

05.2017 : Hồ sơ TOVADAHO 2017 <xem tại đây>

06.2016 : Báo cáo hoạt động, Chương trình Công dân tích cực <xem tại đây>

05.2016. Báo cáo hoạt động, Chương trình tập huấn phát triển lãnh đạo thanh niên <xem tại đây>