Close

Những câu chuyện kiến tạo (P3)

Niềm tin về một thế hệ kiến tạo

YIN ( Young Innovator Network) là kết quả của một thời gian dài ấp ủ về một chương trình ươm mầm lãnh đạo trẻ và dự án xã hội tại Nghệ An và Hà Tĩnh, từ đó tăng cường nhận thức và sự đóng góp của cộng đồng về các vấn đề phát triển thanh niên và phát triển bền vững

Dự án là minh chứng cho những nỗ lực của NYDO trong việc thực hiện sứ mệnh của mình: Khởi tạo tiền đề cho những tác nhân thay đổi trong giới trẻ. Đa dạng hóa các hoạt động dành cho thanh niên, thông qua việc kết nối địa phương với phong trào thanh niên của cả nước.

Những bạn trẻ với đam mê được trang bị thêm kỹ năng, nhất định sẽ tạo ra được những dự án hiệu quả. Một mạng lưới thanh niên tích cực được hình thành và kết nối sau dự án sẽ cùng nhau lan tỏa những hoạt động có ý nghĩa.

Hãy tin tưởng vào năng lực có thể tạo ra những thay dổi tích cực trong xã hội của người trẻ. Bởi chúng tôi cũng tin rằng những điều mình đang làm là bước chuẩn bị đúng đắn và cần thiết cho sự thay đổi trong tương lai

Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng vì niềm tin đó. Điều chúng tôi cần nhất bây giờ, có lẽ là thời gian, sự tin tưởng và một vài sự giúp đỡ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *